خدمات Crossref DOI و کراس چک برای نشریات دانشگاه تربیت مدرس

 | تاریخ ارسال: 1396/4/1 | 

با توجه به آشکار بودن اهمیت و برتری های خدمات کراس رف نسبت به سایر موسسات و پس از جلسات متعدد بررسی و کارشناسی، مدیران دانشگاه تربیت مدرس در تصمیمی آگاهانه تصمیم گرفتند برای نشریات علمی خود از کدهای Crossref DOI بهره بگیرند. در حال حاضر کدهای DOI با روشی هوشمند و با کمک سامانه اطلاعات پژوهشی ایران برای تعدادی از نشریات اختصاص یافته اند. نمونه کدهای ثبت شده را ببینید:

Journal of Crop Protection: 10.18869/modares.jcp [Sample Article DOI]

Journal of Ecopersia : 10.18869/modares.ecopersia [Sample Article DOI]

Infection, Epidemiology and Medicine: 10.18869/modares.iem [Sample Article DOI]


متاسفانه اخیرا مشاهده شده است که برخی دانشگاه ها به شرکت ها اجازه می دهند به جای آنها تصمیم بگیرند!

امیدواریم این موسسات از دانشگاه های پیشرو بیاموزند که

تصمیم گیری باید با آرامش و با صرف وقت و بررسی دقیق باشد، نه عجولانه و ناشی از موج تبلیغات!


برای استفاده از خدمات شرکت

و نیز آشنایی با کدهای DOI

و مزایای کراس رف نشانی

doi.yektaweb.com

را بررسی کنید.

برای استفاده از خدمات شرکت

در خصوص بررسی سرقت ادبی

(سامانه مشابه یاب)

check.yektaweb.com

را بررسی کنید.