فعال شدن SPF و DKIM برای کاهش SPAM شدن ایمیل ها

در تمامی پایگاه های ثبت شده روی سرورهای یکتاوب، برای کاهش SPAM شدن ایمیل ها، ابزارهای تایید هویت ایمیل SPF و DKIM در CPanel فعال شدند. این دو ابزار باعث می شوند هویت ارسال کننده ایمیل تایید شود و امکان سوء استفاده اسپمرها کمتر شود. امکان تنظیمات بیشتر و صدور مجوز برای سرورهای دیگر برای ارسال ایمیل از دامنه مورد نظر، در CPanel فراهم است.