تغییرات نسخه 0962

تغییرات نسخه 0962

امکان ایجاد فایلهای ارجاع (Redirect) در ریشه پایگاه به برنامه اضافه شد. برای استفاده از این امکان به بخش نشانی‌ها و پیوند‌ها از بخش های ویژه مدیران ارشد مراجعه کنید.