دعوت به بررسی پایگاه ها روی سرور قبلی شرکت

بیش از یک ماه پیش تمام سایت های روی سرورهای یکتاوب روی سرورهای جدید منتقل شدند و این امر قبل و بعد از انتقال به روش های گوناگون اطلاع رسانی شد.

از آنجا که برخی سازمان ها دیرهنگام برای انجام تغییرات اقدام کردند، برخی کاربران همچنان به سایت های روی سرور قبلی وارد شده و برای ثبت نام، ارسال مقاله و داوری اقدام می کردند. در صورتی که عملا باید سایت جدید را مشاهده می کردند.

با توجه به این مشکل، بهتر است اگر دامنه شما روی سرور 250 قرار داشته است، به سایت خود مراجعه کنید و بخش مدیریت را بررسی کرده و اگر اطلاعاتی در سایت وارد شده است به سایت جدید انتقال دهید (مثلا می توانید به کاربران اطلاع دهید در سایت جدید ثبت نام یا ارسال مقاله را تکرار کنند یا نتایج داوری را به صورت ضمیمه به پرونده مقالات در سایت جدید اضافه کنید)

توجه: تعداد سایت های دارای این مشکل کم است اما ما وظیفه داریم به همه اطلاع رسانی کنیم تا بررسی کنند.

برای مشاهده سایت قبلی خود از نشانی مشابه نشانی زیر استفاده کنید:

http://185.83.208.250/~mazjmums/

یعنی

http://185.83.208.250/~نام کاربری سی پانل شما/

اگر نام کاربری سی پانل خود را نمی دانید از نشانی های زیر استفاده کنید:

Domain IP URL
10thivsc.ir http://185.83.208.250/~thivsc10
17nehcb.bpums.ac.ir http://185.83.208.250/~nehcb17
4soffe.adi.ac.ir http://185.83.208.250/~soffe4
5csrcs.bpums.ac.ir http://185.83.208.250/~csrcs5
aaepjournal.com http://185.83.208.250/~aaepjour
agrobreedjournal.ir http://185.83.208.250/~agrobred
aiws.ir http://185.83.208.250/~aiwsir
alborzmart.ir http://185.83.208.250/~alborzma
amar.srtc.ac.ir http://185.83.208.250/~srtcamar
amozeshalee.ir http://185.83.208.250/~amozali
aoiran.ir http://185.83.208.250/~aoirani
aqudev.ir http://185.83.208.250/~aqudev2
aqudev.liau.ac.ir http://185.83.208.250/~aqudev
arabiciran.ir http://185.83.208.250/~arabicir
armaghanj.yums.ac.ir http://185.83.208.250/~armaghan
avicenna.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshavs1
azmayeshgah-pezeshki-novin.ir http://185.83.208.250/~irmednew
azmoon.aheonet.com http://185.83.208.250/~ahemploy
besatjournal.ir http://185.83.208.250/~besatj
binajournal.org http://185.83.208.250/~binajour
biomechanics.iauh.ac.ir http://185.83.208.250/~iauhbiom
bpmc.ir http://185.83.208.250/~bpmcir
bthsb.aui.ac.ir http://185.83.208.250/~auibth
businesspiauconf.ir http://185.83.208.250/~business
childmentalhealth.ir http://185.83.208.250/~childmh
cjsm.mubabol.ac.ir http://185.83.208.250/~babolcjsm
cmm.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazcmm
conf.ims.ir http://185.83.208.250/~imscgt8
conference.khu.ac.ir http://185.83.208.250/~khupay
congress.irpsychiatry.ir http://185.83.208.250/~irpsyc32
congress.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazcong
cps.ac.ir http://185.83.208.250/~cpsaci
csla.ir http://185.83.208.250/~cslair
dirc.dentaliau.ac.ir http://185.83.208.250/~iaudirc
dpmk.ir http://185.83.208.250/~dpmk
edarimali.mubabol.ac.ir http://185.83.208.250/~mubedari
ehemj.com http://185.83.208.250/~ehemjco
ehrn.ir http://185.83.208.250/~ehrnir
ejqh.ir http://185.83.208.250/~ejqhir
elc8.iums.ac.ir http://185.83.208.250/~elc8ium
elements.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~elements
employee.iums.ac.ir http://185.83.208.250/~employee
emz.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazuemz
erfaniyat.iauh.ac.ir http://185.83.208.250/~iauherfn
erfanmag.ir http://185.83.208.250/~jerfan
ethicsjournal.ir http://185.83.208.250/~ethicjrn
event.iums.ac.ir http://185.83.208.250/~eventiu
faco.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshfaco
farabiaward.ir http://185.83.208.250/~farabiaw
faslnameh.org http://185.83.208.250/~brfasl
feyz.kaums.ac.ir http://185.83.208.250/~kaumsfeyz
firooze-islam.ir http://185.83.208.250/~firooze
fpai.ir http://185.83.208.250/~fpaiir
fpcej.ir http://185.83.208.250/~fpcejir
frooyesh.ir http://185.83.208.250/~frooyesh
geology.hormozgan.ac.ir http://185.83.208.250/~hormogeo
girs.iaubushehr.ac.ir http://185.83.208.250/~iaubgir
gsdseq.ir http://185.83.208.250/~gsdseq
hafthesar.iauh.ac.ir http://185.83.208.250/~iauhhaft
hamayesh-sanati.ir http://185.83.208.250/~hmsanati
hbrj.kmu.ac.ir http://185.83.208.250/~kjhtir
hcsesi.ir http://185.83.208.250/~hcsesii
healthandwelfare.ir http://185.83.208.250/~healthwel
hesabrasandakheli.ir http://185.83.208.250/~hesabras
hinfopg.bpums.ac.ir http://185.83.208.250/~bpumshin
hls1.gums.ac.ir http://185.83.208.250/~gumshls1
hpjournal.ir http://185.83.208.250/~hpjourna
hrjbaq.ir http://185.83.208.250/~hrjbaq
hsow.journal.araku.ac.ir http://185.83.208.250/~arakhsow
ibbj.org http://185.83.208.250/~ibbjorg
ibs.org.ir http://185.83.208.250/~ibsorg
icbdca.ir http://185.83.208.250/~icbdca
icbdca.yums.ac.ir http://185.83.208.250/~icbdayu
icep.abzums.ac.ir http://185.83.208.250/~abzuicep
icers2015.ir http://185.83.208.250/~icers2015
icin.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshicin
icnm2015.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshic19
iejm.hums.ac.ir http://185.83.208.250/~humiejm
ihsc2016.ir http://185.83.208.250/~ihsc2016
ijcn.ir http://185.83.208.250/~ijcnir
ijcoe.org http://185.83.208.250/~ijcoe
ijfp.ir http://185.83.208.250/~ijfp
ijoss.srtc.ac.ir http://185.83.208.250/~srtcijoss
ijpbs.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazijpbs
ijsr.ir http://185.83.208.250/~ijsrir
ijsst.ir http://185.83.208.250/~ijsst
ims.ir http://185.83.208.250/~imsir
ipira.ir http://185.83.208.250/~ipirair
iqctehran.ir http://185.83.208.250/~iqctehran
ira10congress.ir http://185.83.208.250/~ira10con
irancounseling.ir http://185.83.208.250/~ircouns
iranianare.ir http://185.83.208.250/~ianare
iranianra.ir http://185.83.208.250/~iranianr
iranipa.com http://185.83.208.250/~iranipa
iranlupus.ir http://185.83.208.250/~iranlup
iranyearoflight.org http://185.83.208.250/~lightyear
ircounseling.org http://185.83.208.250/~ircouns2
irdci.ac.ir http://185.83.208.250/~irdciac
irec2016.com http://185.83.208.250/~irec2016
irjoms.ir http://185.83.208.250/~irjoms
irshs.ir http://185.83.208.250/~irshsir
irsoa.ir http://185.83.208.250/~irsoair
isa.ir http://185.83.208.250/~isair
isacl.org http://185.83.208.250/~isaclorg
isaclcongress.com http://185.83.208.250/~isaclco8
isaclcongress.ir http://185.83.208.250/~isaclcon
isc13.uk.ac.ir http://185.83.208.250/~isc13uk
iscongress.ir http://185.83.208.250/~iscong
isiaonline.org http://185.83.208.250/~isia
isihistory.ir http://185.83.208.250/~isihisto
isslim.ir http://185.83.208.250/~isslimi
isstj.ir http://185.83.208.250/~isstj
isu.ac.ir http://185.83.208.250/~isuni
iuea.ir http://185.83.208.250/~iueair
iueam.ir http://185.83.208.250/~iueamir
jae.hormozgan.ac.ir http://185.83.208.250/~hormjae
jamed.ir http://185.83.208.250/~jamedir
jarws.ashrafi.ac.ir http://185.83.208.250/~jarwsas
jce.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazjce
jdisabilstud.ir http://185.83.208.250/~jdisabil
jeed.iaud.ac.ir http://185.83.208.250/~iaudjeed
jehe.ir http://185.83.208.250/~jeheir
jeps.iaud.ac.ir http://185.83.208.250/~iaudjeps
jgit.kntu.ac.ir http://185.83.208.250/~kntujgit
jhbmi.com http://185.83.208.250/~jhbmicom
jhbmi.ir http://185.83.208.250/~jhbmiir
jhc.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazjhc
jhs.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazjhs
jircsa.ir http://185.83.208.250/~jircsa
jirl.iaud.ac.ir http://185.83.208.250/~iaudjirl
jluimc.ir http://185.83.208.250/~jluimci
jmbr.mbri.ac.ir http://185.83.208.250/~jmbrmbr
jmedia.ir http://185.83.208.250/~jmediai
jmp.ir http://185.83.208.250/~jmpir
jms.kmu.ac.ir http://185.83.208.250/~jmskmu
jmums.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazjmums
jnms.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazjnms
joec.ir http://185.83.208.250/~joec
joge.ir http://185.83.208.250/~jogeir
johe.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshajohe
jonn.ir http://185.83.208.250/~jonnir
jorar.ir http://185.83.208.250/~jorarir
journal-of-advances-in-medical-education.ir http://185.83.208.250/~jamed2
journal.basijcssc.ir http://185.83.208.250/~basijcss
journal.hydropower.org.ir http://185.83.208.250/~hydropow
journal.iapd.ir http://185.83.208.250/~iapdj
journal.isv.org.ir http://185.83.208.250/~virusj
journal.jmu.ac.ir http://185.83.208.250/~jmujour
journal.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshrds
journaliarll.ir http://185.83.208.250/~liarll
journalieaa.ir http://185.83.208.250/~ieaajor
journalisss.ir http://185.83.208.250/~jourisss
journals.ajaums.ac.ir http://185.83.208.250/~ajaumsjour
journals.sabz.ac.ir http://185.83.208.250/~sabzscds
jpe.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazjpe
jpr.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazjpr
jps.ajaums.ac.ir http://185.83.208.250/~ajaujps
jpsd.hormozgan.ac.ir http://185.83.208.250/~hormjpsd
jra.tabriziau.ac.ir http://185.83.208.250/~tabriziaujra
jrce.srttu.edu http://185.83.208.250/~srttjrce
jrdms.dentaliau.ac.ir http://185.83.208.250/~jrdmsir
jrdms.ir http://185.83.208.250/~jrdmsold
jrh.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazjrh
jscity.ir http://185.83.208.250/~jscity
jsri.srtc.ac.ir http://185.83.208.250/~srtcjsri
kiaeee.ir http://185.83.208.250/~kiaeeei
kkrda.ir http://185.83.208.250/~fanibaz
kol.ashrafi.ac.ir http://185.83.208.250/~ashrfkol
labtc.ir http://185.83.208.250/~labtc3
magazine.hormozgan.ac.ir http://185.83.208.250/~hormenv
mandish.lums.ac.ir http://185.83.208.250/~mandish
mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazums
mbgp.ir http://185.83.208.250/~mbgpir
mcijournal.ir http://185.83.208.250/~jmdci
mcs.ajaums.ac.ir http://185.83.208.250/~ajaumcs
mlc2.iums.ac.ir http://185.83.208.250/~iumsmlc2
modernmedlab.com http://185.83.208.250/~irmedlab
mohaddes.ac.ir http://185.83.208.250/~mohaddes
monadi.isc.org.ir http://185.83.208.250/~monadi
naghdeketab.ir http://185.83.208.250/~naghdk
neurogenetic.uswr.ac.ir http://185.83.208.250/~neurogen9
ngo-ame.ir http://185.83.208.250/~ngoame
nmce.kntu.ac.ir http://185.83.208.250/~kntunmce
nqpc.ir http://185.83.208.250/~nqpcir
ntsmj.issma.ir http://185.83.208.250/~ntsmj
oic2015.ir http://185.83.208.250/~oic2015
oiciran.com http://185.83.208.250/~oicircom
oiciran.ir http://185.83.208.250/~oiciran6
or94.ir http://185.83.208.250/~or94ir
ornamentalaquatics.ir http://185.83.208.250/~ornamaqu
pajouhesh.lums.ac.ir http://185.83.208.250/~pajouhes
parsacharity.ir http://185.83.208.250/~parsacha
pasdarifarhangi.ir http://185.83.208.250/~pasdarif
pbr.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazpbr
pemc.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazpemc
pepems2016.ir http://185.83.208.250/~pephse20
priw.ir http://185.83.208.250/~priw
psj.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshpsj
ptf.co.ir http://185.83.208.250/~ptfco
qfaj.ir http://185.83.208.250/~qfajir
qjfr.ir http://185.83.208.250/~qjfr
qjoe.ir http://185.83.208.250/~qjoe
qrcong.yums.ac.ir http://185.83.208.250/~yumsqrc
ramsarhamayesh5.mubabol.ac.ir http://185.83.208.250/~ramsar5
rdch.ir http://185.83.208.250/~rdch2
rmm.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~mazrmm
rnd.kwpa.ir http://185.83.208.250/~kwparnd
safarroshan.ir http://185.83.208.250/~safarrs
scconf.com http://185.83.208.250/~scconfc
scconf.ir http://185.83.208.250/~scconfi
shajie.ir http://185.83.208.250/~shajiei
sherafzar.ir http://185.83.208.250/~sherafza
sjh.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshsjh
sjnmp.muk.ac.ir http://185.83.208.250/~muksena
smeir.org http://185.83.208.250/~smeir2
socialworkmag.ir http://185.83.208.250/~socialwm
soms.ir http://185.83.208.250/~somsir
spcs.isa.ir http://185.83.208.250/~isaspcs
src.kaums.ac.ir http://185.83.208.250/~srckaum
tebvatazkiyeh.ir http://185.83.208.250/~tebvataz
tiaj.tabriziau.ac.ir http://185.83.208.250/~tbztiaj
tjpm.mazums.ac.ir http://185.83.208.250/~maztjpm
uoe.ir http://185.83.208.250/~uoeir
urology.umsha.ac.ir http://185.83.208.250/~umshuro
uut.ac.ir http://185.83.208.250/~uutac
vakilmodafemag.ir http://185.83.208.250/~vakilmod
valuegate.ir http://185.83.208.250/~valgate
websanj.net http://185.83.208.250/~websanj
yektamailer.ir http://185.83.208.250/~yekmailer
zanko.muk.ac.ir http://185.83.208.250/~mukzanko
zeinalislab.ir http://185.83.208.250/~zeinalis