تغییرات نسخه 0951

فهرست تغییرات نسخه 0951

  • تنظیم موثرتر شیوه نمایش متون در صفحات پایگاه انجام شد.
  • ماژول CV Manager با خصوصیاتی جدید در برنامه قرار گرفت.
  • امکان عضوگیری انجمن‌های علمی در پایگاه فراهم شد.
  • ماژولهای خطازدایی خودکار در برنامه اضافه شد.