تغییرات نسخه 0947

اصلاحات نسخه 0947

  • اشکال موجود در بخش ثبت گاه‌شمارها اصلاح شد.
  • اشکال پیش آمده هنگام ارسال مطالب از سوی کاربران عادی و یا افراد غیر عضو (مربوط به بررسی محتوای ارسال شده از نظر امنیتی) اصلاح شد.
  • امکان حذف جمعی صفحات انتخاب شده در برنامه ایجاد شد.
  • اشکالات مربوط به تغییر ترتیب نمایش صفحات هنگام حذف یا جابجایی صفحات برطرف شد.
  • اصلاحات مربوط به غیر فعال شدن مطالب و صفحات زیربخش‌های غیر فعال انجام شد.
  • امکان ارجاع تماس‌های رسیده به سایر کاربران پایگاه و نیز پست الکترونیک افراد مشخص ایجاد شد.