تغییرات نسخه 0945

  • ماژول CV Manager برای مدیریت صفحات شرح حال علمی (زندگینامه یا تاریخچه زندگی) اساتید و اعضای هیات علمی به برنامه اضافه شد.
  • برخی از اشکالات جزیی مربوط به بخش مدیریت کاربران اصلاح شد.
  • برخی از اشکالات جزیی مربوط به بخش نظام مدیریت اطلاعاتی برطرف شد.