فهرست مشتریان شرکت یکتاوب افزار شرق

شرکت یکتاوب در سال‌های فعالیت خود با سازمان‌ها و نهادهای بسیاری همکاری نموده است. در زیر فهرست برخی از مشتریان شرکت را مشاهده می‌کنید:

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شاهد، دانشگاه بقیه الله، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان، دانشگاه علوم اقتصادی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه سمنان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی کرج، دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی،  دانشگاه علوم پزشکی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی ساری، دانشگاه الزهرا، دانشگاه تربیت مدرس و ...