پایگاه‌های دانشگاهی بهره‌مند از خدمات یکتاوب

از میان پایگاه‌های دانشگاهی، پایگاه دانشگاه علم صنعت تا کنون توانسته است جایزه‌ی ملی وب سال ۱۳۸۹ را دریافت کند و جایزه ی ملی وب سال ۱۳۹۱ و نیز رتبه‌ی اول پایگاه دانشگاه‌های فنی و مهندسی کشور را به دست آورد.

دانشگاه علوم قضایی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه صنعتی ارومیه با اجرای طرح بهسایت و استفاده از قالب های مدرن یکتاوب توانسته اند سازماندهی و زیبایی اختصاصی را ایجاد کند.

:: دانشگاه صنعتی امیر کبیر www.aut.ac.ir
:: دانشگاه خوارزمی www.khu.ac.ir
:: دانشگاه صنعتی ارومیه www.uut.ac.ir
:: دانشگاه علم و صنعت ایران www.iust.ac.ir
:: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری www.ujsas.ac.ir
:: دانشگاه علوم پزشکی زنجان www.zums.ac.ir
:: دانشگاه علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir
:: دانشگاه محقق اردبیلی www.uma.ac.ir
:: موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)‏ www.mohaddes.ac.ir