گفتار دوم

سامانه پایش (سامانه گردآوری و تجمیع اطلاعات نشریات علمی ) عملیاتی شد.